Logga in

Stadgar

Stadgar för Hallands kulturgarnsförening

§ 1 Föreningens namn skall vara Hallands kulturgarnsförening

§ 2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att analysera och konstruera textilföremål i halländsk hantverkstradition och att ta fram passande garner och arbetsbeskrivningar för att underlätta för intresserade att skapa hållbar textil, i första hand med halländsk ull från svenska lantraser som utgångspunkt.

§ 3 Föreningen samlar personer, föreningar eller företag med kunskap om eller verksamhet inom fårskötsel (med ullråvara som intresse), spinneriverksamhet, textilhantverk, kulturhistoria, och/eller distribution och försäljning av textilhantverk och material till sådant, samt allmänt intresserade personer som vill hjälpa till. Föreningen organiserar och fördelar arbete inom dessa områden mot väldefinierade mål som fastställs på föreningsmöten. När vi lyckas kommer de arbetsprocesser och modeller som föreningen arbetat fram att göras tillgängliga för allmänheten enligt föreningsbeslut, i första hand via kanaler som medlemmar förfogar över. Föreningen beslutar också om märkning och vilka produkter som kan få den märkningen.

§ 4 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Varje medlem (fysisk såväl som juridisk person) äger en röst vid votering.

§ 5 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och ansvarar inte heller för föreningens skulder.

§ 6 Medlemsavgift fastställs årligen på föreningsstämman. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, olika former av bidrag, ideella insatser, eventuella intäkter från verksamheten m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.

§ 7 Föreningen skall hålla minst två medlemsmöten per år, varav ett är föreningsstämma. Föreningsstämma hålls i mars. Kallelse till medlemsmöte skall utgå minst en vecka i förväg via e-post. Kallelse till föreningsstämma skall utgå minst två veckor i förväg via e-post. Motioner och skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast sista veckan i januari.

§ 8 Styrelsen består av fem (5) ledamöter (varav en ordförande, en kassör, en sekreterare samt två ledamöter) och två (2) suppleanter och väljs vid föreningsstämman. I möjligaste mån ska ledamöterna vara jämnt fördelade geografiskt över hela Halland (eller gränstrakter i intilliggande regioner). Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Vid första stämman väljs hälften av ledamöterna på ett år och övriga på två år. Därefter väljs ledamöterna på tvååriga mandatperioder.

§ 9 Styrelsen har rätt att genomföra ekonomiska transaktioner i enlighet med av föreningsstämman fastslagen delegationsordning. Firmatecknare utses inom styrelsen.


§ 10 Vid varje föreningsstämma utses två revisorer. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.


§ 11 För att ändra dessa stadgar krävs 75 procents majoritet vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Stadgeändring är giltig omedelbart efter beslut. Avisering av planerad stadgeändring skall skickas med e-post till alla medlemmar senast fyra (4) veckor före föreningsstämma.


§ 12 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en är ordinarie. Minst 75 procent av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.


§ 13 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till annan ideell verksamhet med näraliggande syfte och verksamhet till vad som angivits i paragraf 2 och 3.

2020-10-21

Gertrud Spross Sandberg, ordförande, Ellinor Nilsson Löfving, sekreterare

Gregor Shapiro, justerare, Mari Neldemo, justerare

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.